بایگانی

  • 1836687

    اقامتگاه حجاج پاکستانی در مکه آتش گرفت