بایگانی

  • najafgholi-habibi
    در پی زیر سوال بردن خرج های عاشورا توسط نجفقلی حبیبی؛

    جریان اصلاح طلبی ثابت کرده است به خطوط قرمز دینی کم توجه است