بایگانی

  • امیرحسین مستاجران
    واجبی که هنوز به حدّ کفایت نرسیده است؛

    بیهوده عمر گرانمایه را در حوزه علمیه هدر ندهیم!