بایگانی

  • SAM_3911
    مسئول نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج دهاقان:

    اگر بخواهیم ایمن باشیم باید در حصار خداوند وارد شویم