بایگانی

  • حسین-رحیمی-365x219
    کارشناس امور مساجد منطقه خوراسگان؛

    هیأت امنای کهنسال و ناکارآمد باید از مساجد حذف شوند