بایگانی

  • IF
    امام جمعه تیران:

    سرمایه امام جمعه هم‌بستگی و یک‌دلی مردم با جایگاه نماز جمعه است