بایگانی

  • تعزیه
    انحراف های تعزیه؛

    مردم شبیه خوانی را نمی شناسند

  • بسس
    معاون هنری سازمان بسیج هنرمندان اصفهان؛

    رویکرد این دوره دوسالانه هنرهای تجسمی بسیج متفاوت است