بایگانی

  • ربودن-حجاج
    با افزایش نگرانی نسبت به سرنوشت حجاج مفقود؛

    ربودن حجاج ایرانی توسط شرطه های سعودی / فیلم

  • منا
    سخنان مهم مقام معظم رهبری :

    مسئولیت فاجعه بزرگ منا بر دوش حکام عربستان سعودی است / کلیپ صوتی