بایگانی

  • حسین میرزائیان
    سخنگوی شورای شهر بادرود:

    راه مردم مومن ایران از راه اوباش فتنه گر جدا است