بایگانی

  • hossein-ataayi
    رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان:

    ساختار اجرایی و فکری حاکم بر وزارت بهداشت و درمان کارآمد نیست