بایگانی

  • titr...
    تیتر در سوگ سلطان؛

    یاد مستی‌های آن هوشیار کن/ حسین قندی و عزیمت به دیار باقی

  • ghandi

    استاد تیتر همچنان در کما است