بایگانی

  • 23410-1
    طراح و دبیر دومین جشنواره فیلم کوتاه تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی:

    با بودجه ناچیز استانی چتری ملی گسترده ایم

  • 23410-1
    دبیر دومین جشنواره سراسری فیلم کوتاه تولید ملی:

    جشنواره فیلم کوتاه راهی برای مقابله با جنگ نرم دشمن برنامه ریزی شده است