بایگانی

  • کرزای
    هیچ گروهی مسئولیت ترور را نپذیرفته است

    پسر عموی حامد کرزای ترور شد