بایگانی

  • 1430703
    مدیر کل اداره تبلیغات اسلامی استان اصفهان:

    فقدان دشمن شناسی موجب از کار افتادن بصیرت انسان است