بایگانی

  • image635053424324876875

    مواظب باشید به خاطر آمریکا، جزو خوارج نشوید

  • 13920512_0123405

    عکس/ متن تنفیذ حكم یازدهمین دوره‌ى رياست جمهورى