بایگانی

  • bi neshan
    امام جمعه آران و بیدگل در دیدار با عوامل برگزاری تئاتر «بانوی بی‌نشان»:

    بیان حقایق تاریخی به زبان هنر آن را ماندگار می‌کند