بایگانی

  • فریدن (2)
    استاندار در نشست شورای اداری؛

    شرایط موجود در شأن مردم فریدن نیست/ مردم هنوز کاهش تورم را حس نکرده اند