بایگانی

  • یلسیسیبسیب
    رئیس شورای شهر سمیرم و سر بازرس شعب شهرستان سمیرم:

    حضور رای اولی ها در پای صندوق رای چشمگیر بود