بایگانی

  • IMG21580478
    نماینده مردم اردستان در مجلس:

    سیاست گذاری های فرهنگی باید براساس هویت فرهنگی جامعه باشد