بایگانی

  • 115
    توسط تكنسين هاي فوريت هاي پزشكي اورژانس شهرستان اصفهان صورت گرفت:

    حضور بر بالين بیش از یک هزار بيمار و مصدوم در هفته گذشته