بایگانی

  • IMG_7819-248x158
    امام جمعه داران در گفتگو با فریدن نا:

    حضور در پای صندوق های رای به مانند حضور در جبهه ها می باشد