بایگانی

  • moosaviememjomenamaz
    امام جمعه‌ی آران و بیدگل:

    مخالفت با همکاری برای نابودی تکفیر‌ی‌ها هم‌صدایی با استکبار است