بایگانی

  • photo_2017-04-17_19-15-49
    فرمانده دانشکده صحرائی توپخانه مرآتو اصفهان:

    آمادگی کامل ارتش در دفاع از منافع جمهوری اسلامی ایران