بایگانی

  • بنياد حفظ آثار دفاع مقدس
    پاسخي به يك ادعا

    اگر حفظ آثار به وظايفش عمل كرده بود؟!