بایگانی

  • IMAGE635083878808767914
    معاون سیاسی- امنیتی استانداری اصفهان:

    میزان سرانه مصرف آب در استان اصفهان ۱۶۰ لیتر است