بایگانی

  • 139309171035409944243603
    رئیس انجمن خبرگان کشاورزی اصفهان:

    تنها ۶۰ درصد از آب زاینده‌رود سهم کشاورزان اصفهان است

  • خشکی
    رییس انجمن صنفی کشاورزان اصفهان:

    شرق اصفهان هنوز در خشکسالی می سوزد