بایگانی

  • IMG_0052
    حاجی در آیین شکر گذاری جاری شدن آب در کانال های آب کشاورزی:

    حقانیت کشاورزان شمال اصفهان را به وزیر نیرو ثابت کردیم