بایگانی

  • moharam913
    در حسینیه دو راه خوانسار مطرح شد؛

    شاخصه انسان دین دار حق جویی و حق طلبی است