بایگانی

  • هوادار ذوب آهن
    بعد از دریافت طلب سپاهانی ها از AFC

    ذوبی ها هم به فکر زنده کردن حسابهای سوخته افتادند