بایگانی

  • اصغرزاده
    واکنش رئیس دفاتر نهاد رهبری استان اصفهان به اظهارات اصغر زاده:

    داشتن حق وتو و اختیارات فراقانونی نهاد رهبری فرافکنی و کذب محض است