بایگانی

  • پول
    حقوق های نجومی بودجه جاری را بالا برد؛

    ولخرجی دولتی!