بایگانی

  • 31
    برکناری پوتین و ارائه ی دموکراسی اروپایی؛

    مشهورترین پناهنده ی سیاسی روسیه/عکس