بایگانی

  • طباطباییان
    امام جمعه اصفهان در آیین معارفه شهردار جدید:

    جای تودیع شهردار سابق خالی است/ مشورت به دخالت منجر نشود