بایگانی

  • IMAGE634692265341960352
    مدیرکل دفتر بازرگانی کشورهای اروپا و آمریکا در سازمان توسعه تجارت ایران:

    مذاکرات هسته با گروه 1+5 رویکرد کشورها نسبت به ایران را مثبت کرد