بایگانی

  • e0f4da74e0
    در آیین اختتامیه تجلیل از هنرمندان تجسمی بیان شد؛

    هنر حقیقی در هر عرصه ای ذکر است