بایگانی

  • 22222
    امام جمعه چادگان:

    عده ای می خواهند شعار مرگ بر آمریکا را حذف کرده و توطئه دشمنان رافراموش کنند