بایگانی

  • دهنمکی و داوودآبادی
    شاید که مسعود برود برای طیب خان!

    عکس/دهنمکی برمزار شهید «طیب»