بایگانی

  • مدرسه
    نیویورک تایمز گزارش داد:

    احتمال تعلیق آغاز سال تحصیلی جدید در مناطق کردنشین عراق