بایگانی

  • جلال مقامي
    جلال مقامی مجری برنامه «دیدنیها»:

    یک تذکر دادم از تلویزیون بیرونم کردند!