بایگانی

  • دکتر حسن روحانی
    بی مقدمه:

    بازگشت به مدیریت کهنه و بسته، تدبیر نیست!