بایگانی

  • 47-2
    مدیر عامل سازمان آتش نشانی شاهین شهر:

    سازمان آتش نشانی شاهین شهر به خودروی پشتیبان پیشرفته تجهیز شد