بایگانی

  • 139412051535b140f
    تحلیلی بر بیانات رهبر انقلاب در دیدار مردم نجف آباد:

    نه دولتی و نه ضد دولتی، مجلس باید مردمی باشد