بایگانی

  • Big Shadow of Saddam’s Baathist regime in ISIS

    کوچ ژنرال های صدام به اردوگاه داعش/ شبح صدام در کالبد ابوبکر البغدادی

  • داعش: پرچم خود را در لندن به اهتزاز
    در پی بحران در عراق ؛

    پشت پرده فتنه عراق