بایگانی

  • 6ef7c905-e4a5-4dd6-92f9-a0502ca618a7
    شریعتمداری:

    پرداختن به انتخابات آمریکا، انحراف افکار عمومی است