بایگانی

  • اردوغان
    اردوغان:

    رژیم صهیونیستی، دولت ترور است