بایگانی

  • n00072954-r-b-008
    گزارش صاحب نیوز از وضعیت صنعت کفش در اصفهان؛

    صنعتی کهن در اصفهان رو به زوال است