بایگانی

  • طرح توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر
    توزیع کنسروهای انتخاباتی؛

    توزیع کنسروهای انتخاباتی