بایگانی

  • 09-ahmadi-rohani
    فرافکنی دولتی ها برای فرار از پاسخگویی در مورد فیش های نجومی

    چرا دولت روحانی کاری با مصوبه حقوق های نجومی دولت قبل نداشت؟