بایگانی

  • montazer
    عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان:

    تجمل گرایی و فساد موجب سقوط تمدن‌ها و دولت‌ها می‌شود