بایگانی

  • geo-pakistan
    نبرد رسانه‌ای نزاع بزرگتری ایجاد کرد:

    دولت و ارتش پاکستان در برابر یکدیگر قرار گرفتند